Egzamin zawodowy - wytyczne !!!

Zapoznaj się z wytycznymi na egzamin zawodowy 

Bardzo proszę zapoznać się z wykazem materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający 

w części pisemnej →(zał. 1)← i praktycznej egzaminu →(zał. 2)←

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
oraz własne przybory (do części praktycznej),
które są wymienione w załączonych tabelach dla poszczególnych kwalifikacji.Uczniowie zdający kwalifikacje M.02, MG.03, RL.03 oraz TG.07
w części praktycznej egzaminu muszą posiadać strój BHP.