Organizacja Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie

Sprawdź czy wiesz →

ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie w czerwcu/lipcu 2020

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH

Egzaminy będą odbywać się wg następującego zasad:
Zdający zgłasza się do szkoły w wyznaczonym dniu odpowiedniej części egzaminu
nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
• wychodzi do toalety
• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
• Zdający –jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
długopis z czarnym wkładem, linijki, kalkulatora itd.
zgodnie z komunikatem dyrektora CKE o przyborach

4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
5. Zdający potwierdza swoją tożsamość dokumentem
ze zdjęciem i nr PESEL – dowód osobisty, legitymacja szkolna

6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie,
podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

7. Losowania stolika dokonuje w obecności zdającego przewodniczący
lub członek zespołu nadzorującego egzamin w danej sali.

8. Zdający przed wejściem do sali dezynfekują dłonie.

ZDAJĄCY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJĄ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
I POSTĘPUJĄ ZGODNIE Z POLECENIAMI CZŁONKÓW NAUCZYCIELI
I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
Niezbędne rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni.
Zdający powinni pamiętać, aby nie zabierać ze sobą rzeczy niepotrzebnych!
Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Po zakończeniu egzaminu zdający pozostają na swoich miejscach i czekają na polecenie Członka Zespołu Nadzorującego, który wypuszcza zdających z sali.

23 czerwca 2020 r. wtorek
godz. 10.00 kwalifikacja RL.03 – technik rolnik – 12 zdających

1. sala gimnastyczna – zdający będą wpuszczani od godz. 9.30

Zdający będą wpuszczani na salę gimnastyczną wejściem ewakuacyjnym.

godz. 12.00 kwalifikacja MG.03 - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – 21 zdających

1. sala gimnastyczna – zdający będą wpuszczani od godz. 11.30

Zdający będą wpuszczani na salę gimnastyczną wejściem ewakuacyjnym.