Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISŁAWA STASZICA W SWAROŻYNIE

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy zdnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności mazastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

-       Data publikacji strony internetowej: 2020-08-15

-       Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

-       Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

-       Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

-       Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil FRUKACZ.

-       E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl; kamil.frukacz@zsckrswarozyn.pl

 

Każdy ma prawo:

-       zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-       zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-       wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

-       dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-       wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-       wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
walternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

-       Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stanisława Staszica w Swarożynie

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ odwoławczy, oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacjimobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanieniedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocąalternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowaćżądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publicznyniezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dniawystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu doinformacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stanisława Staszica
w Swarożynie, ul. Szkolna 2, 83-115Swarożyn.

ZSCKR w Swarożynie położony jest w południowo-wschodniej części miejscowości. Wjazd na teren Szkołyrealizowany jest od strony drogi krajowej nr 22 poprzez
ul. Szkolną. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w zachodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do ZSCKR w Swarożynie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem. Aby wejść dobudynków kompleksu ZSCKP w Swarożynie (budynek główny, internat, warsztaty szkolne) nie ma potrzeby pokonywania schodów, istnieje możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim. Budynki kompleksu szkolnego posiadają 3 (budynek główny) i 4 (internat) piętra nadziemne.Sekretariat jednostki mieści się na parterze budynku głównego, na końcu ciągu komunikacyjnego parterowej części budynku głównego. Aby dostać się na wyższe piętra budynków konieczne jest pokonanie schodów. Brak wind, budynki wewnątrz nie są przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynki kompleksu szkolnego nie są przystosowane dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

_________________________________________________________________________

Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego
w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 wsprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej„decyzją wykonawczą 2018/1523”

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 50560720

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl