Konstytucja 3 maja 1791 roku

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

W dniu 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić, jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 233 lat temu Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 maja. Regulowała ona organizację władzy państwowej oraz prawa i obowiązki ogółu mieszkańców. Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski. Istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz sekretarz królewski Scipione Piattoli. Według Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja Konstytucja 3 maja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.