WYJAZD W RAMACH KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ERASMUS+

W dniach 11-15 czerwca nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym w Grecji.

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna pozwoliła na nabycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu nauczanych przedmiotów w branżach związanych z rolnictwem, mechanizacją rolnictwa, architekturą krajobrazu oraz gastronomią.

W trakcie szkoleń zapewniona została również wymiana doświadczeń z uczestnikami z innych krajów - Rumunii i Hiszpanii. Zadania realizowane przez kadrę w trakcie mobilności są skorelowane z treściami programowymi realizowanymi w szkole - na rzecz kształcenia zawodowego uczniów. Celem szkoleń było pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności kształcenia zawodowego w rzeczywistych warunkach podczas działań szkoleniowo-edukacyjnych. 

Wszyscy uczestnicy mobilności otrzymali certyfikat z odbytej mobilności, poświadczenie szkolenia branżowego oraz międzynarodowy certyfikat kompetencji EUROPASS.