I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Jassy w Rumunii

Zadania zrealizowane podczas spotkania:

- uporządkowanie zebranych przez poszczególne organizacje partnerskie materiałów merytorycznych dotyczących metodologii prowadzenia zajęć z zakresu rolnictwa precyzyjnego,

- wspólne stworzenie konspektu programu zajęć z zakresu rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem narzędzi wspomagania komputerowego (program obejmował będzie 24 godziny zajęć obowiązkowych oraz 24 godziny zajęć dodatkowych dla każdej z grup),

- opracowanie oczekiwanych efektów kształcenia, metod pracy, metod ewaluacji i walidacji;

- omówienie szczegółowych zasad logistycznych związanych z organizacją dalszej współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi, sposobów wspólnej, okresowej ewaluacji prowadzonych nową metodą zajęć z zakresu rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem narzędzi wspomagania komputerowego,

- omówienie zasad funkcjonowania platformy on-line przygotowanej w pierwszej fazie projektu,

- zapoznanie się z działalnością szkoły z Rumunii,

- odbycie wizyty studyjnej na zajęciach praktycznej nauki zawodu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami Spotkania