Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji

 

 

 

Inżynierię środowiska zalicza się do kierunków uznanych za strategiczne dla rozwoju Polski. Nowa ustawa Prawo Wodne wyraźnie zwiększa znaczenie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi oraz daje nowe możliwości oddziaływania człowieka na środowisko. Obecna sytuacja stwarza szerokie perspektywy zawodowe dla przyszłych absolwentów kierunków kształcenia związanych z gospodarką wodną. 
Nauka dostarcza wiedzy z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej,
jak również z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska, urządzania terenów miejskich. 

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany m.in. do organizowania i prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej oraz robót melioracyjnych.
Technik inżynierii środowiska i melioracji może znaleźć zatrudnienie w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków zielonych. 
 

 

  • PRAKTYKI ZAGRANICZNE 
  •  

Absolwent w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji przygotowany jest do:

organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej;

organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych;

organizowania i wykonywania robót melioracyjnych.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji:

BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych