Wątpliwości na temat strajku

Strajkować może także kadra kierownicza, ale również pracownicy niepedagogiczni.
Prawo do strajku przysługuje co do zasady każdemu pracownikowi szkoły. Należy jednak mieć na względzie, że w zakresie uprawnienia do strajk obowiązują pewne ograniczenia.

09 04 2019 by J.Prabucki

Wynagrodzenie strajkującego nauczyciela

Za okres strajku nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Wszak strajk polega na powstrzymywaniu się od wykonywania obowiązków pracowniczych.

09 04 2019 by J.Prabucki

Elementy IPET

Informacje zawarte w IPET określono w przepisach rozporządzeń obowiązujących od 1 września 2017 r. Zmiany wprowadzono jedynie w odniesieniu do udziału asystenta w spotkaniach zespołu opracowującego IPET i dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. (§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

15 11 2018 by J.Prabucki

Opieka podczas wycieczki - jak rozliczać czas pracy

Sprawując opiekę nad uczniami podczas wycieczki nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych i nie musi mieć wypłacanego wynagrodzenia za te godziny.

05 11 2018 by J.Prabucki

Zastrzeżenia do oceny rocznej

Uczeń (jego rodzice) ma prawo zgłosić zastrzeżenie, jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

14 06 2018 by J.Prabucki

Ocena przewidywana a końcowa

Uczniowie szkół dla młodzieży podlegają klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz końcowej, nie istnieje klasyfikacja końcoworoczna.

19 05 2018 by J.Prabucki

Organizacja zespołowego wspierania i indywidualizacji pracy z uczniem

W zakresie zindywidualizowanego wspomagania rozwoju każdego dziecka i ucznia, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, nauczyciel ma między innymi obowiązek:

29 04 2018 by J.Prabucki

7 obszarów zmian w KN

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą przede wszystkim siedmiu obszarów:

1. Oceny pracy nauczycieli - Ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę. Od oceny tej będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia. Dodatkowo praca nauczycieli będzie dokonywana cyklicznie – co 3 lata – niezależnie od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze. Dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli.

28 12 2017 by J.Prabucki

Klasyfikacja śródroczna – sytuacje problemowe

1. Czy klasyfikacja śródroczna może się odbyć w dowolnym terminie roku szkolnego?

- Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

12 12 2017 by J.Prabucki

Rezygnacja z religii a klasyfikacja śródroczna

Uczeń, który zaprzestał uczęszczania na religię nie uzyskuje śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, a także oceny końcowej.

12 12 2017 by J.Prabucki

Wyrównanie szans edukacyjnych - 5 elementów

Przepisy prawa zobowiązują do zapewnienia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunków edukacji wyrównujących ich szanse edukacyjne oraz gwarantujących uczniom pełne włączenie w życie szkoły. Oznacza to, że każda placówka działająca w systemie edukacji powinna być odpowiednio przygotowana do udzielenia wsparcia swoim uczniom.

12 12 2017 by J.Prabucki

30 elementów statutu

Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności (art. 98 ustawy - Prawo oświatowe):

12 12 2017 by J.Prabucki

4 zmiany w przepisach o awansie zawodowym

Zmiana 1.
Ograniczenie zatrudnienia poniżej 1/2 etatu nie powoduje przerwania stażu
Zmiana 2.
Kontynuowanie stażu możliwe bez względu na wymiar zatrudnienia
Zmiana 3.
Kontynuowanie stażu możliwe również po przejściu z oddziału gimnazjalnego
Zmiana 4.
Stan nieczynny spowoduje przedłużenie stażu o ten okres

27 06 2017 by J.Prabucki


Ograniczenie w dodatkowym zatrudnieniu od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Otóż już 26 stycznia 2017 r. w życie weszła regulacja, zgodnie z na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć będzie musiał uzyskać pisemną zgodę dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

27 06 2017 by J.Prabucki

Dyżury pracowników w wakacje

1) W szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

26 06 2017 by J.Prabucki

Nieobecność na połowie zajęć a klasyfikacja roczna

Uczeń opuścił ponad 50% zajęć, ale są podstawy do wystawienia oceny. Czy nauczyciel może odmówić klasyfikacji i wnioskować o przeprowadzenie egzaminu?

25 05 2017 by J.Prabucki

Indywidualizacja kształcenia

Działania szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny mieć charakter spójnych, systemowych rozwiązań. Muszą łączyć cele wynikające z zadań szkoły i oceny jakości jej pracy, systematycznego rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oczekiwań rodziców, a także bieżących problemów.

04 05 2017 by J.Prabucki

Rewalidacja

Przepisy nie przewidująmożliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, natomiast zobowiązują szkołę do ich realizacji. Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych.

04 05 2017 by J.Prabucki

Dokumentowanie rezygnacji z zajęć religii

Uczeń musi poinformować dyrektora o rezygnacji z udziału w religii w trakcie roku.

24 01 2017 by J.Prabucki

Najważniejsze daty związane z reformą oświaty

Poznaj harmonogram zmian związanych z reformą oświatową i sprawdź, jakie zadania czekają Cię w najbliższym czasie.


01 12 2016 by J.Prabucki

Zasady używania telefonów w szkole

Zasady używania telefonów w szkołach powinien regulować statut – to w ramowych statutach znajduje się dyspozycja umożliwiająca szkołom określenie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (tablety, kamery, aparaty itd.) i ograniczenia korzystania z nich.

24 11 2016 by J.Prabucki

Kto może podawać uczniom leki

W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka są zobowiązani do udzielenia pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie mają oni obowiązek zawiadomić o tym rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

07 11 2016 by J.Prabucki

Zasady przeciwdziałania przemocy w szkole

Poznaj ogólne zasady przeciwdziałania przemocy w szkole

07 11 2016 by J.Prabucki

Dni wolne od zajęć

Wszystkie decyzje w kwestii organizacji pracy szkoły w dni wolne od zajęć oraz pracy i zadań nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, w granicach określonych przez prawo, dotyczących czasu trwania pracy oraz zadań, jakie nauczycielom może przydzielić. Najważniejszym kryterium jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, którzy w te dni zgłoszą się do szkoły.


03 11 2016 by J.Prabucki

Kiedy przysługuje dofinansowanie do doskonalenia zawodowego n-li

Nie każde doskonalenie nauczyciela może być finansowane ze środków na dokształcanie nauczycieli. Zasady udzielania dofinansowania znajdują się w regulaminie, którym posługuje się organ prowadzący szkoły.


21 10 2016 by J.Prabucki

Ewidencja godzin zajęć dodatkowych

Karta Nauczyciela od 1 września 2016 r. określa, że w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować m.in. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.


06 10 2016 by J.Prabucki

Zadania związane z zapewnieniem warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

1) Realizacji podstawy programowej
2) Realizacji ramowych planów nauczania
3) Tworzenia warunków do działania w szkole


06 10 2016 by J.Prabucki

Wliczanie do średniej ocen z religii i etyki – od roku szkolnego 2016/2017

W przypadku gdy uczeń będzie uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych będzie się wliczało ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Rozporządzenie dotyczące nowych wytycznych weszło w życie 1 września 2016 r.

06 10 2016 by J.Prabucki

Realizacja dodatkowych godzin zajęć

Praca w godzinach ponadwymiarowych jest obowi¿zkiem nauczyciela, je¿eli zosta¿a zarz¿dzona zgodnie z przepisami. W pisemnej informacji o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych dyrektor szko¿y wskazuje na liczb¿ tych godzin oraz okres, na jaki zaplanowano ich realizacj¿.

28 07 2016 by J.Prabucki

Zasady zwalniania uczniów z zajęć

Dyrektor szkoły może zwolni¿ ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń ma prawo do rezygnacji z zajęć, które nie są obowiązkowe, jak religia, etyka czy wychowanie do życia w rodzinie – także w ci¿gu roku szkolnego.

28 07 2016 by J.Prabucki

Przydzielanie godzin dodatkowych zajęć po likwidacji godzin karcianych

Ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela zlikwidowała obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych. Ich likwidacja nie oznacza, że przestaną być prowadzone przez nauczycieli zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.

22 07 2016 by J.Prabucki

Postępowanie gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Procedura postępowania z uczniem wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

18 07 2016 by J.Prabucki

Zasady wnoszenia zastrzeżeń do ocen – według nowych przepisów

Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. To samo dotyczy oceny zachowania.

02 06 2016 by J.Prabucki

Ustalenie oceny rocznej z WF

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

02 06 2016 by J.Prabucki

Karta Nauczyciela 2016

Od 1 września 2016 r. dużo się zmieni w zakresie zadań i czasu pracy nauczycieli, 6 poprawek do Karty Nauczyciela.

31 05 2016 by J.Prabucki

Negatywna opinia rady pedagogicznej w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły

Mimo negatywnej opinii rady pedagogicznej, dyrektor szko¿y mo¿e z¿o¿y¿ arkusz organizacyjny do organu prowadz¿cego. Przepisy ustawy o systemie o¿wiaty nie przewiduj¿ konsekwencji w przypadku wydania negatywnej opinii, dlatego te¿ dyrektor nawet w takiej sytuacji mo¿e z¿o¿y¿ arkusz.

15 04 2016 by J.Prabucki

Uczeń chcący zmienić szkołę w trakcie roku musi złożyć określoną dokumentację

Jeżeli uczeń spełnia wymagania i okaże się, że istnieje możliwość przyjęcia go w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest złożyć dokumenty w wymaganym terminie.

22 02 2016 by J.Prabucki

Przesuchanie lub zatrzymanie ucznia

Policja prowadzi na terenie szkoy swoje dziaania tak, jak w kadym innym miejscu. Dyrektor moe liczy na to, e funkcjonariusze bd wykonywa czynnoci z uwzgldnieniem specyfiki funkcjonowania placwki.

01 02 2016 by J.Prabucki

Za nierealizowanie indywidualnego nauczania - sankcje dla rodzicw

Brak uczestnictwa ucznia w zorganizowanym dla niego nauczaniu indywidualnym jest rwnoznaczne z nierealizowaniem obowizku szkolnego lub obowizku nauki, zalenie od etapu edukacyjnego.

01 02 2016 by J.Prabucki

Zagroenie zamachami terrorystycznymi

Wyjazdy dzieci i modziey za granic.
Szanowni Pastwo
dyrektorzy szk i placwek
oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i modziey

W zwizku z moliwoci wystpienia zagroe zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na wiecie, w tym take w krajach europejskich, a take majc na wzgldzie denie do zapewnienia odpowiednich warunkw bezpieczestwa dzieci i modziey podczas organizowanych wyjazdw za granic w formie wycieczek lub wypoczynku przekazuj poniej zalecenia przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w pimie z dnia 15 grudnia 2015 r. znak: DZSE-WWU.416.237.2015.EZS.

01 02 2016 by J.Prabucki

Zmiany w ustawie o systemie owiaty

Od 23 stycznia 2016 roku zaczn obowizywa zmiany w ustawie o systemie owiaty, ktre wprowadzaj m.in. obowizek szkolny dla 7-latkw.

22 01 2016 by J.Prabucki

Liczba godzin indywidualnego nauczania

Dyrektor moe ustali niszy ni minimalny wymiar godzin indywidualnego nauczania tylko w 2 przypadkach. Nie zmienia to jednak faktu, e nauczanie indywidualne musi obejmowa wszystkie przedmioty objte ramowym planem nauczania.

22 01 2016 by J.Prabucki

Nauczanie indywidualne

W ramach indywidualnego nauczania ucze powinien mie zorganizowane zajcia ze wszystkich przedmiotw. Jeli jednak w orzeczeniu o indywidualnym nauczaniu wskazane jest uczestnictwo ucznia w niektrych zajciach z uczniami w klasie.

14 01 2016 by J.Prabucki

Podstawa prawna w uchwale w sprawie wynikw klasyfikacji uczniw

W zwizku ze zmianami w przepisach owiatowych, ktre obowizuj od 1 wrzenia 2015 r., poczwszy od koca I procza w roku szkolnym 2015/2016 uchway w sprawie wynikw klasyfikacji uczniw powinny mie zmienion podstaw prawn.

14 01 2016 by J.Prabucki

Zabawy na niegu

Zabawy na mrozie, lodzie, w niegu atwo mog doprowadzi do wypadku lub kontuzji. S jednak sposoby, aby zadba o bezpieczestwo uczniw podczas zabaw zimowych.

11 01 2016 by J.Prabucki

Nauczyciel nie zawsze musi pilnowa uczniw podczas studniwki

Termin balu maturalnego ogranicza moliwo zobowizania nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami w czasie imprezy. W okresie ferii nauczycielowi przysuguje urlop wypoczynkowy, ktrego nie moe si zrzec, a dozwolony katalog prac nie obejmuje sprawowania opieki nad uczniami w trakcie zabawy szkolnej.11 01 2016 by J.Prabucki

Ucze reprezentujcy szko w zawodach ma na lekcjach nieobecno

Wpisy w dzienniku musz by zgodne ze stanem faktycznym. A zatem ucze, ktry nie bierze udziau w zajciach edukacyjnych, nawet jeli spowodowane jest to reprezentowaniem szkoy w zawodach sportowych lub konkursach, powinien mie odnotowan nieobecno przez nauczyciela, ktry je prowadzi.

11 01 2016 by J.Prabucki

Nieklasyfikowanie rdroczne - konsekwencje dla ucznia

Nieklasyfikowanie rdroczne nie wpywa na klasyfikacj roczn.
Oceny rdroczne wskazuj postpy w nauce uczniw, jest to tylko pewna informacja na ten temat dla ucznia i jego rodzicw. Nieklasyfikowanie rdroczne nie ma adnych konsekwencji prawnych dla ucznia ani szkoy. O promowaniu lub ukoczeniu szkoy decyduje klasyfikacja roczna.

11 01 2016 by J.Prabucki

Zmiany, ktre trzeba uwzgldni przed klasyfikacj rdroczn

Przed klasyfikacj rdroczn naley uwzgldni obowizujce od tego roku szkolnego zmiany w prawie owiatowym dotyczce zasad oceniania. Jest to m.in. obowizek uwzgldniania przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego aktywnoci ucznia w dziaaniach podejmowanych przez szko na rzecz kultury fizycznej.

10 01 2016 by J.Prabucki

Wynagrodzenie dla nauczycieli za zajcia w ferie

Pracownikowi pedagogicznemu placwki feryjnej przysuguje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadajcym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jeli dyrektor szkoy zleci mu prowadzenie zaj dla uczniw w okresie ferii zimowych, to za tak prac otrzyma osobne wynagrodzenie.

04 01 2016 by J.Prabucki

Terminologia w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

W zwizku ze zmianami w przepisach prawa owiatowego dotyczcych ksztacenia osb niepenosprawnych powstay wtpliwoci, jak naley zapisywa w orzeczeniach o ksztaceniu specjalnym rodzaj niepenosprawnoci osb upoledzonych umysowo. Od wrzenia termin „upoledzenie umysowe” zastpiono okreleniem „niepenosprawno umysowa”.

29 12 2015 by J.Prabucki

Przyjcie ucznia z orzeczeniem w trakcie roku szkolnego

Jeli ucze zamieszkuje w obwodzie publicznej szkoy podstawowej i publicznego gimnazjum, to jest przyjmowany do szkoy z urzdu w kadym czasie. Dotyczy to wszystkich uczniw, take posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego. Natomiast o przyjciu w trakcie roku szkolnego dzieci, modziey i osb penoletnich z orzeczeniem, zamieszkujcych poza obwodem szkoy, decyduje dyrektor.

29 12 2015 by J.Prabucki

Ucze moe by promowany w trakcie roku szkolnego

Rada pedagogiczna ma prawo podj decyzj o promowaniu ucznia do klasy programowo wyszej w trakcie roku szkolnego na wniosek rodzicw ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziau albo na wniosek wychowawcy oddziau i po uzyskaniu zgody rodzicw ucznia.

29 12 2015 by J.Prabucki

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie ma terminu wanoci. Zasadno wydania kolejnej opinii wynika z biecych potrzeb danego dziecka, a nie z daty jej wystawienia. Oprcz koniecznoci aktualizacji merytorycznej zawartoci - zgodnie z aktualn sytuacj ucznia - zasadno wystawienia opinii moe wynika te ze standardw przeprowadzenia danego testu.

29 12 2015 by J.Prabucki

Arkusz pohospitacyjny

Nauczyciel ma obowizek podpisa arkusz pohospitacyjny. Odmowa podpisania przez nauczyciela arkusza pohospitacyjnego z przeprowadzonej kontroli stanowi niedopenienie jednego z podstawowych obowizkw - rzetelnego realizowania zada zwizanych z powierzonym stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szkoy.

29 12 2015 by J.Prabucki

Indywidualne potrzeby kadego ucznia

Ustawowym obowizkiem kadego nauczyciela jest indywidualizacja pracy z uczniami na zajciach edukacyjnych odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moliwoci psychofizycznych.

29 12 2015 by J.Prabucki

Gdy istnieje ryzyko niezrealizowania podstawy programowej

Jeli dyrektor szkoy zauway ryzyko niezrealizowania podstawy programowej, powinien rozpocz dziaania naprawcze, a take wspomc nauczycieli w realizacji ich zada.

29 12 2015 by J.Prabucki

Wyniki egzaminw prbnych

W przepisach owiatowych nie ma mowy o wpisywaniu do dziennika lekcyjnego wynikw egzaminw zewntrznych, take tych prbnych. Celem egzaminu prbnego jest umoliwienie uczniowi obycia w sytuacji egzaminacyjnej, a nie zamiana wyniku na ocen.

29 12 2015 by J.Prabucki

Udziau w szkoleniu zorganizowanym

W ramach piciodniowego tygodnia pracy nauczyciel m.in. bierze udzia w zebraniach oraz doskonali si zawodowo. Sobota i niedziela s dla nauczyciela dniami wolnymi od pracy, dlatego dyrektor szkoy nie moe zobowiza go do wzicia udziau np. w radzie szkoleniowej zorganizowanej w tym terminie, a za niestawienie si – pocign do odpowiedzialnoci porzdkowej czy dyscyplinarnej.

16 11 2015 by J.Prabucki

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne jest organizowane dla uczniw niemogcych uczestniczy w zajciach w szkole z klas, do ktrej ucze jest zapisany. Tak form nauczania organizuje dyrektor, jeli otrzyma od rodzicw orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

11 10 2015 by J.Prabucki

3 przypadki wydania arkusza ocen ucznia

Zdarzaj si w szkole sytuacje, gdy trzeba wyda arkusz ocen ucznia. Jedn z nich jest przejcie ucznia do innej szkoy, ale tylko w przypadku gdy nastpuje to po co najmniej rocznym okresie nauki.

11 10 2015 by J.Prabucki

Poziomy speniania wymaga wobec szk

Nowe brzmienie wymaga wobec szk i placwek, obowizujce od 1 wrzenia 2015 r., zawarte jest w zaczniku do rozporzdzenia ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2015 r.

11 10 2015 by J.Prabucki

Ponowne zatrudnienie w szkole w cigu 30 dni bez wstpnych bada lekarskich

Pracownik zatrudniany w szkole na stanowisko pedagogiczne czy niepedagogiczne podlega wstpnym badaniom lekarskim. Jednak z tego obowizku zwolnieni s pracownicy zatrudniani na to samo stanowisko w cigu 30 dni po rozwizaniu lub wyganiciu poprzedniego stosunku pracy ze szko.

06 08 2015 by J.Prabucki

Aktualizacja arkusza organizacji

Ruchy kadrowe na pocztku roku szkolnego czsto s zwizane ze zmniejszeniem lub zwikszeniem liczby oddziaw w szkole. A co za tym idzie – zmiany wymaga zatwierdzony w maju arkusz organizacji szkoy. O kadej zmianie naley powiadomi organ prowadzcy w formie aneksu do arkusza.

06 08 2015 by J.Prabucki

Nowe rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw

Nowe rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw wprowadza nastpujce zmiany:

06 08 2015 by J.Prabucki

Choroba w czasie urlopu

Jeeli urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany z powodu choroby, to zgodnie z Kart Nauczyciela dyrektor szkoy udziela urlopu uzupeniajcego w trakcie trwania doku szkolnego. Bdzie to moliwe wycznie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza – brak dokumentu uniemoliwia skorzystanie z urlopu uzupeniajcego.

06 08 2015 by J.Prabucki


Praca nauczyciela w okresie wakacji

Karta Nauczyciela upowania dyrektora szkoy do wyznaczenia dla nauczycieli zada do wykonania w czasie wakacji. Niestawienie si nauczyciela w pracy, mimo i dyrektor szkoy w treci zobowizania speni warunki przewidziane w przepisach, uzasadnia zastosowanie wobec nauczyciela kary porzdkowej na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.

06 08 2015 by J.Prabucki

Zwolnienia uczniw z nauki drugiego jzyka obcego

a wniosek rodzicw (prawnych opiekunw) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoy zwalnia ucznia z wad suchu lub z gbok dysleksj rozwojow z nauki drugiego jzyka obcego.

06 08 2015 by J.Prabucki

Zwolnienie ucznia z zaj wychowania fizycznego na nowych warunkach

Od 1 wrzenia dyrektor szkoy bdzie zwalnia ucznia z wykonywania okrelonych wicze fizycznych na podstawie opinii lekarza. Taka zmiana ma na celu przede wszystkim zmobilizowa uczniw do uczestniczenia na lekcjach WF-u.

06 08 2015 by J.Prabucki

Nadzr nad uczniami na basenie

Osobami uprawnionymi do sprawowania opieki nad uczniami w czasie zaj organizowanych przez szko na basenie s nauczyciele.

17 02 2015 by J.Prabucki

Praca w ferie tylko w zakresie wskazanym w Karcie Nauczyciela

Nauczycielowi placwki feryjnej przysuguje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadajcym okresowi ferii zimowych i letnich oraz w czasie ich trwania. Jednak w czasie tego urlopu dyrektor szkoy moe zobowiza nauczyciela do wykonywania nastpujcych czynnoci (art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela):

23 01 2015 by J.Prabucki

Realizacja godzin karcianych przez nauczycieli

Rodzaje zaj dozwolonych do realizacji mona podzieli na trzy grupy:
1. Wzbogacenie oferty wietlicy szkolnej, np. zajcia pomocy dzieciom w nauce, grupy zainteresowa, odrabianie zada domowych;


23 01 2015 by J.Prabucki

Zmiana godzin ponadwymiarowych

Najczciej godziny ponadwymiarowe przydzielane s na cay rok szkolny danemu nauczycielowi.Zmiana ich przydziau w trakcie roku jest moliwa, ale powinna by uzasadniona, np. nieobecnoci nauczyciela czy zmianami organizacyjnymi.

23 01 2015 by J.Prabucki

Zwolnienie z drugiego jzyka obcego w szkole

Dyrektor szkoy zwalnia z nauki drugiego jzyka obcego do koca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodzicw (prawnych opiekunw) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15 12 2014 by J.Prabucki

Dyrektor szkoy nie musi si zgadza na urlop bezpatny samorzdowca

Dyrektor szkoy nie ma obowizku udzielania urlopu bezpatnego nauczycielowi, ktry po tegorocznych wyborach samorzdowych otrzyma propozycj objcia stanowiska kierowniczego w jednostce samorzdu terytorialnego np. zastpcy burmistrza, wjta, wicestarosty itp. Decyzja odmowna nie musi by take uzasadniona.

15 12 2014 by J.Prabucki

Szkoa musi kontrolowa, gdzie jest ucze, ktry nie chodzi na religi

Ucze, ktry np. nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywa we wskazanym miejscu (moe to by np. biblioteka) przez cay czas trwania tych lekcji. Kontrola jego obecnoci ze wzgldw bezpieczestwa jest obowizkowa i powinna by odnotowywana w ustalony w szkole sposb.

06 11 2014 by J.Prabucki

Radny musi powiadomi dyrektora o wygranej w wyborach

Nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny, ktry w zbliajcych si wyborach samorzdowych zostanie wybrany na radnego, bdzie korzysta ze szczeglnych przywilejw, ktre mog zdezorganizowa prac szkoy i innych pracownikw. Radny moe bowiem liczy na nielimitowane zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w posiedzeniach rady gminy, powiatu, czy sejmiku wojewdztwa oraz rnego rodzaju komisji i instytucji zwizanych z penion funkcj.

04 11 2014 by J.Prabucki

mieciowe jedzenie zniknie ze sklepikw szkolnych

„Szkoa uczy, ale i ksztatuje nawyki, take te ywieniowe” - powiedziaa Premier Ewa Kopacz w swoim expos, zapowiadajc zdecydowan walk ze mieciowym jedzeniem w szkoach. 23 padziernika 2014 r. ustaw w tej sprawie przyj sejm. Od nowego roku szkolnego, nie tylko sprzeda ale i reklama niezdrowej ywnoci w szkoach bdzie zakazana.

25 10 2014 by J.Prabucki

Wizytator uprzedzi o ewaluacji zewntrznej, ale o kontroli lekcji ju nie

Pokazowe lekcje, do ktrych zarwno nauczyciel, jak i uczniowie s przygotowani nie oddaj prawdziwego obrazu ich przebiegu. Obecnie bowiem dyrektor szkoy jest uprzedzony o tym, e dane zajcia zostan skontrolowane w czasie ewaluacji zewntrznej lub kontroli doranej, a co za tym idzie - nauczyciel moe zaplanowa wyjtkowe zajcia w tym czasie, co uniemoliwia obiektywn ich ocen.

25 10 2014 by J.Prabucki

Okienko w zajciach edukacyjnych

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w penym wymiarze zaj nie moe przekracza 40 godzin na tydzie, a petatowca odpowiednio 20 godzin na tydzie (art. 42 ust. 1 KN). Nie ma przepisu prawnego, ktry by mwi, e nauczyciel nie moe mie tak zwanych okienek pomidzy zajciami edukacyjnymi.

16 10 2014 by J.Prabucki

Gdy ucze zgasza ze samopoczucie

1. nie mona poda lekarstwa uczniowi,
2. nie mona zwolni dziecka do domu, bo nie ma zwolnienia (rodzic nie przewidzia zego samopoczucia dziecka),


09 10 2014 by J.Prabucki

Dyrektor szkoy nie musi si tumaczy przed zwizkiem zawodowym

Decyzji o zatrudnieniu nauczyciela nie trzeba uzasadnia zwizkowi zawodowemu. Jeli jego przedstawiciele daj wyjanie, dlaczego zosta ogoszony nabr na stanowisko nauczyciela, dyrektor szkoy nie ma obowizku tumaczy im przyczyn swojej decyzji.

09 10 2014 by J.Prabucki

Kary za frekwencj jako narzdzie w walce z wagarami

Kary zwizane z frekwencj uczniw naley zapisa w statucie szkoy.

09 10 2014 by J.Prabucki

Na badania kontrolne mona skierowa w kadym czasie

O tym czy nauczyciel jest zdolny do pracy decyduje lekarz medycyny pracy w ramach bada okresowych lub kontrolnych. Dyrektor szkoy moe skierowa nauczyciela na takie badania w kadej chwili.
Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ustalenie jego zdolnoci do pracy na okrelonym stanowisku nastpuje w ramach bada profilaktycznych (wstpnych, okresowych lub kontrolnych).


09 10 2014 by J.Prabucki

Nowe zasady uniewaniania egzaminw oraz weryfikacji ocen

Od 2015 r. bdzie obowizywa nowa procedura uniewaniania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdajcego. Uniewanienie egzaminu lub sprawdzianu skutkuje uzyskaniem wyniku 0%.

09 10 2014 by J.Prabucki

Dzie Nauczyciela ze rodkw ZFS

Zblia si 14 padziernika, czyli Dzie Edukacji Narodowej. Jak co roku pojawia si pytanie - czy poczstunek dla nauczycieli, pracownikw szkoy oraz byych nauczycieli - emerytw i rencistw, mona sfinansowa ze rodkw funduszu socjalnego?

09 10 2014 by J.Prabucki

Minimalne wymagania edukacyjne dla ucznia z indywidualnym programem nauki

Wymagania edukacyjne dla ucznia, ktry realizuje indywidualny tok nauki, z adnego przedmiotu nie mog by nisze od tych, ktre przewiduje podstawa programowa.


09 10 2014 by J.Prabucki

Kara dla nauczyciela za nieuzupenienie dziennika lekcyjnego

Za prawidowe wypenianie dziennika lekcyjnego odpowiada nauczyciel. Jest to podstawa nie tylko do rozliczenia jego czasu pracy, ale take zaj z uczniami. Zawinione przez nauczyciela uchybienia w tym zakresie mog doprowadzi do ukarania go kar porzdkow a take pozbawienia wynagrodzenia za dzie, w ktrym dziennik nie by uzupeniony.

09 10 2014 by J.Prabucki

Termin egzaminu poprawkowego

Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest przez dyrektora szkoy do dnia zakoczenia rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich.

26 06 2013 by J.Prabucki


Data na wiadectwie

Zgodnie z rozporzdzeniem MEN z dnia 28 maja 2010 r. ( 14. ust.5) w sprawie wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych, zgodnie z ktrym jako dat wydania wiadectwa przyjmuje si dat zakoczenia zaj dydaktyczno-wychowawczych.

26 06 2013 by J.Prabucki

Dofinansowanie do okularw dla pracownika szkoy

Jeeli charakter pracy za tym przemawia, pracodawca ma obowizek zapewni pracownikom okulary korekcyjne albo soczewki. Zasady przyznawania takiego dofinansowania najlepiej okreli w regulaminie pracy.

26 06 2013 by J.Prabucki

Konsultowanie przepisw prawa pracy ze zwizkami zawodowymi

Jeli w szkole dziaa jeden zwizek zawodowy, regulamin nie moe wej w ycie bez jego zgody. Gdy w szkole funkcjonuje kilka organizacji zwizkowych, musz wypracowa wsplne stanowisko odnonie regulaminu w cigu 30 dni. Jeeli to nie nastpi, dyrektor nie musi uzgadnia regulaminu ze zwizkami zawodowymi. Wsplna, negatywna opinia zwizkw zawodowych uniemoliwia wprowadzenie regulaminu o ustalonej przez pracodawc treci.

26 06 2013 by J.Prabucki

KLASYFIKACJA ROCZNA

Szczegowe zasady klasyfikowania okrela rozporzdzenie ministerstwa edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (dalej jako rozporzdzenie). Rozporzdzenie nakada na dyrektora i nauczycieli konkretne zadania w okrelonych terminach, ktrych doprecyzowanie powinien zawiera statut szkoy.


26 06 2013 by J.Prabucki

Wyprawka szkolna 2012/2013

Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegowych warunkw udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrcznikw (Dz.U. z 2012 r. poz. 706) uczniowie rozpoczynajcy nauk w klasach I-IV szk podstawowych oraz w klasach I zasadniczych szk zawodowych, technikw i licew oglnoksztaccych, ktrzy znajduj si w trudnej sytuacji ekonomicznej lub yciowej, bd mogli otrzyma w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podrcznikw.

03 09 2012 by J.Prabucki

Dzie wagarowicza

"Dzie wagarowicza" decyzj dyrektora szkoy moe by dniem wolnym od zaj edukacyjnych ale szkoa nie jest zwolniona z organizacji opieki w tym dniu. Szkoa tego dnia musi by otwarta a uczniom naley zapewni zajcia i opiek.

18 03 2012 by J.Prabucki


Rozliczanie kosztw wycieczki szkolnej

Kierownik wycieczki dokonujc rozliczenia finansowego powinien udokumentowa wszystkie wydatki zwizane z realizacj programu wycieczki. rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki dysponuje kierownik wycieczki. Po jej zakoczeniu jest on zobowizany dokona rozliczenia finansowego.

Rozliczenie finansowe powinno obejmowa:

1) wpywy wszystkich rodkw finansowych przeznaczonych na organizacj wycieczki,

2) wydatki poniesione w czasie jej realizacji.

04 03 2012 by J.Prabucki

Prowadzenie dziaalnoci innowacyjnej

Warunki prowadzenia dziaalnoci innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoy i placwki opisuje rozporzdzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw prowadzenia dziaalnoci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoy i placwki.

27 02 2012 by J.Prabucki

Strategia w osiganiu lepszych wynikw w pracy szkolnej

Nauczyciel moe stosowa rne strategie aby wspiera ucznia z zespoem nadpobudliwoci psychoruchowej w osiganiu lepszych wynikw w pracy szkolnej. Wiele z nich przyda si rwnie uczniom, ktrzy ADHD nie maj ale borykaj si z rnymi trudnociami w nauce.

15 02 2012 by J.Prabucki

Zesp do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W projekcie zmian do rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 17 listopada 2010 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmianie ulega brzmienie paragrafu 19, z ktrego usunito zapis ustpu 2, i dyrektor tworzy zesp.

11 02 2012 by J.Prabucki

Adnotacja na wiadectwie promocyjnym

Na wiadectwach szkolnych promocyjnych oraz wiadectwach ukoczenia szkoy, wydawanych uczniom z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim na drugiej stronie wiadectwa odpowiednio nad "wynikami klasyfikacji rocznej" i "wynikami klasyfikacji kocowej" umieszcza si adnotacj:

07 02 2012 by J.Prabucki

Urazy na lekcji WF-u

Wybicie palca (itp) kwalifikuje si jako wypadek ucznia, jest nim bowiem zdarzenie nage, wywoane przyczyn zewntrzn powodujce uraz (art. 3 ust. 5 ustawy z 30 padziernika 2002 r.)

07 02 2012 by J.Prabucki

Praca nauczyciela

Nauczyciel musi powiadomi pracodawc o innych zawartych jednoczenie stosunkach pracy w szkoach lub placwkach owiatowych z uwagi na niektre uprawnienia pracownicze.

07 02 2012 by J.Prabucki

Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej

Kierownikiem wycieczki moe by pracownik pedagogiczny szkoy o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji tej formy krajoznawstwa i turystyki lub inna osoba penoletnia, ktra ukoczya kurs kierownikw wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek ( 11 ust. 2 rozporzdzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.)

02 02 2012 by J.Prabucki

Rekolekcje dla uczniw

S to zwykle zajcia organizowane dla wszystkich lub czci uczniw poza terenem szkoy. Uczniowie uczszczajcy na nauk religii maj trzy kolejne dni wolne od zaj szkolnych po to, by mogli uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych, jeli religia lub wyznanie, do ktrego nale, nakada na swoich czonkw tego rodzaju obowizek ( 10 ust. 1 rozporzdzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.).

02 02 2012 by J.Prabucki

Nowe zadania pedagoga w szkole

Zmienione zadania pedagoga w szkole to przede wszystkim:

- prowadzenie bada i dziaa diagnostycznych dotyczcych uczniw, w tym - - diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moliwoci psychofizycznych, a take wspieranie mocnych stron uczniw;
- minimalizowanie skutkw zaburze rozwojowych;
- zapobieganie zaburzeniom zachowania;
- inicjowanie i organizowanie rnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rodowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczeglnych uczniw;
- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej


02 02 2012 by J.Prabucki

Nieusprawiedliwiona nieobecno nauczyciela na radzie pedagogicznej

Nauczyciel, ktry bez usprawiedliwienia nie bierze udziau w posiedzeniu rady pedagogicznej, narusza jeden z podstawowych obowizkw zawodowych. Za takie przewinienie moe ponosi odpowiedzialno dyscyplinarn (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela).

01 02 2012 by J.Prabucki

Dyury nauczycielskie

Przerwy w zajciach uczniowie powinni spdza pod nadzorem nauczycieli ( 14 rozporzdzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).

01 02 2012 by J.Prabucki

Formy realizacji obowizkowych zaj wychowania fizycznego

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:
1. 1. Obowizkowe zajcia wychowania fizycznego dla uczniw klas IV-VI szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych s realizowane w formie:
1) zaj klasowo-lekcyjnych;
2) zaj do wyboru przez uczniw: zaj sportowych, zaj sprawnociowo-zdrowotnych, zaj tanecznych lub aktywnej turystyki.

01 02 2012 by J.Prabucki

Jak uczy asertywnoci?

Wspierajmy asertywne zachowania naszych dzieci, uczc je, e:

nikt nie ma prawa zachowywa si w stosunku do nich w sposb, ktry sprawia, e maj poczucie winy, czuj si niekompetentne, gorsze,
nie maj obowizku tumaczy si kademu ze wszystkiego co robi, usprawiedliwia si,
maj prawo zmieni zdanie, wycofa si z podjtej decyzji i nie mie z tego powodu poczucia winy,
nie musz by chodzcymi ideaami - maj prawo czego nie wiedzie i przyzna si do tego, maj prawo do popeniania bdw,
nie musz stara si, aby wszyscy je lubili, rezygnujc przy tym ze swoich przekona i potrzeb.

01 02 2012 by J.Prabucki

Realizacja godzin karcianych

Przepisy Karty Nauczyciela oraz rozporzdzenia w sprawie ramowych planw nauczania wymieniaj rodzaj zaj, ktre mog by realizowane w ramach godzin karcianych. Do zaj tych nale:

01 02 2012 by J.Prabucki

Wypadek w czasie lekcji.

Niepenoletni ucze uleg wypadkowi w czasie zaj. Nauczyciel wezwa karetk, ale nie mg skontaktowa si z rodzicami. Nauczycielowi zostao jeszcze kilka lekcji z rnymi klasami. Czy powinien pojecha z uczniem do szpitala?

Z obowizku zapewnienia opieki i sprowadzenia fachowej pomocy medycznej nie wynika, by nauczyciel, ktry zajmuje si poszkodowanym uczniem by zobowizany jecha z nim do szpitala. Ustalenie wszystkich dziaa powizanych z wypadkiem ucznia naley do dyrektora szkoy.

01 02 2012 by J.Prabucki

Klasyfikacja rdroczna - wpisywanie wynikw egzaminw

Egzaminy klasyfikacyjne rdroczne mona przeprowadza tylko w sytuacji, gdy realizacja zaj edukacyjnych, z ktrych ucze zosta nieklasyfikowany koczy si w pierwszym okresie, gdy wwczas rdroczna ocena klasyfikacyjna staje si ocen roczn. Jeli wic by to egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, ktrego nie ma w drugim proczu - ocen naley wpisa jako roczn.

01 02 2012 by J.Prabucki

Indywidualny program i tok nauki dla ucznia szczeglnie uzdolnionego

Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki moe by udzielone po upywie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach — po rdrocznej klasyfikacji ucznia ( 4 ust. 1 rozporzdzenia MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunkw i trybu udzielania zezwole na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki). Moe by realizowany na kadym etapie edukacyjnym i w kadym typie i rodzaju szkoy.

01 02 2012 by J.Prabucki

Wulgarne zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela

Nauczyciel powinien powiadomi dyrektora szkoy o zniewaeniu go przez uczenia, a dyrektor podj si obrony nauczyciela. W tej sytuacji nauczycielowi przysuguje prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W zwizku z tym kade zniewaenie, w zwizku z penieniem przez niego obowizkw subowych, jest w wietle prawa zniewaeniem funkcjonariusza publicznego.

01 02 2012 by J.Prabucki

Content Management Powered by CuteNews