MO log  
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY W ZSCKR PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 R.
Bardzo prosimy o zapoznanie się wszystkich uczniów i rodziców z planem zajęć online, który obowiązuje w dniach 25.03-10.04.2020r. >>PLAN<<

Projekt ZSCKR

qq 

 

Dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz germaniści z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zdeklarowali chęć zaangażowania w projekt mobilności edukacyjnej w celu m.in. wzbogacania procesu kształcenia (zwłaszcza praktycznego). Należą do nich:

Koordynator mgr Jarosław Bartoszewski – dyrektor szkoły do 31.08.17 r., obecnie jej nauczyciel języka polskiego i niemieckiego, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Swarożynie, posiadający rozległą wiedzę oraz doświadczenie na temat edukacji oraz szkolnictwa. Dzięki długoletniej pracy w zawodzie zna problemy i oczekiwania młodzieży oraz rodziców. Brał udział w wizycie przygotowawczej w Niemczech, posiada Europass Mobilność uzyskany podczas szkolenia w Deula Nienburg w roku 2012. Brał też udział w szkoleniu organizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na temat wykorzystania środków europejskich (Erasmus+, POWER), systemu ECVET itp. W ramach tego projektu będzie nadzorował cały projekt (przygotowanie, organizację, przebieg praktyk, rozliczenia, upowszechnianie), zarządzał systemem Mobility Tool+,  Europass w celu wystawienia młodzieży dokumentów potwierdzających uzyskane kompetencje m.in. zawodowe i językowe oraz systemem ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) do testowania i nauki języka niemieckiego (języka stażu).

Germanistka mgr Beata Gajdamowicz zaangażowana w projekt brała udział w wizycie przygotowawczej (poznała partnera głównego Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH) oraz wybrane miejsca praktyk. Brała też udział w projekcie Leonardo da Vinci w roku 2014. Będzie osobą towarzyszącą młodzieży w trakcie ich praktyk oraz przygotuje uczestników pod względem językowym (m.in. przetłumaczy na niemiecki listę słówek związnych z gastronomią - lista uzyskana od nauczyciela przed. zaw. gastronomicznych). Przygotuje również materiały związane z kulturą, geografią i historią Turyngii, aby uczniowie mogli skorzystać z platformy Moodle do nauki przed wyjazdem na praktyki do tego regionu Niemiec. Pomoże wystawić dokumenty Europass Mobilność w języku niemieckim.

Dyrektor szkoły mgr inż. Piotr Popielarczyk od 1.09.17 r. - nauczyciel przedmiotu "zasady żywienia", posiada Europass, przebywał na szkoleniach w Niemczech i we Włoszech w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Na potrzeby złożenia i realizacji tego projektu Erasmus+ otrzyma od organu prowadzącego pełnomocnictwo. W projekcie będzie wspierał koordynatora projektu w jego wszystkich działaniach. Weźmie udział w wizycie monitorującej w trakcie pobytu pierwszej grupy praktykantów w październiku 2018 r.

Ponadto w projekt zaangażowane będą inni nauczyciele, których zadaniem będzie pomoc przy upowszechnianiu rezultatów projektu i jego promocja oraz przygotowywanie uczniów do wyjazdu:

Pedagog szkolny – mgr Tomasz Duchnicz, wsparcie dla koordynatora

mgr Ewa Wojszko– nauczyciel przedmiotu "Procesy technologiczne w gastronomii". Przygotuje dla germanistki listę prostych zwrotów po polsku, które związane są z gastronomią.

Informatyk: mgr Janusz Prabucki - udostępni materiały przygotowane przez germanistkę do platformie Moodle, aktualizacja strony www szkoły - promocja projektu i upowszechnianie rezultatów.

Księgowa p. Anna Werner - posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych. Będzie zaangażowana w sprawy finansowe projektu oraz jego rozliczenie z Narodową Agencją. W trakcie trwania projektu będzie na bieżąco kontrolować stan wydatków, opisywać faktury związane z kosztami projektowymi oraz realizować płatności na potrzeby organizacji projektu i praktyk.

Każdy termin obejmuje 27 dni pobytu w przedsiębiorstwie, 2 dni podróży oraz 1 dzień wolny po podróży (przed rozpoczęciem pracy - na aklimatyzację, poznanie okolicy itp.).

W czasie pobytu grupom młodzieży będzie towarzyszyć nauczyciel ze szkoły - prawdopodobnie będą to osoby niemieckojęzyczne, czyli nauczyciele języka niemieckiego, aby na miejscu wesprzeć uczniów w trudniejszych sytuacjach np. przy wizycie w szpitalu. Nauczyciele podwyższą swoje kompetencje językowe dzięki temu, że przez dłuższy czas będą przebywać w kraju niemieckojęzycznym, w otoczeniu Niemców oraz będą mieli okazję przeprowadzić z nimi rozmowy. Będzie to dla nich niejako intensywny kurs konwersacji. Nauczyciele będą mogli podwyższyć swoje kompetencje pedagogiczne i poznać lepiej swoich uczniów, których "widzą" jedynie w szkole, na obowiązkowych zajęciach, co spowoduje, że spojrzą na nich pod innych kątem. Czasami, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych typu problemy z dyscypliną ucznia (np. notoryczna niepunktualność, brak motywacji do uczenia się, lenistwo), opiekun grupy z pracownikiem partnera SHW odwiedzi ucznia w hotelu, aby przeprowadzić monitoring i ewaluację. Tym samym wzrosną umiejętności nauczycieli dotyczące rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysowego. W czasie rozmów np. z p. Ramoną Herzog z instytucji SHW nauczyciele mogą dowiedzieć się o dualnym systemie kształcenia zawodowego w Niemczech, jego zaletach i wadach oraz relacjach na linii pracodawca-uczeń zawodu w przedsiębiorstwie, prawach i obowiązkach takiego ucznia i zakładu kształcącego w danym zawodzie. 

Praktyki zawodowe w doświadczonych przedsiębiorstwach w nauczaniu zawodów gastronomicznych pozwolą na spełnienie potrzeb m.in. uczestników projektu oraz szkoły, jako instytucji. Po zakończeniu mobilności, w czasie ewaluacji ex post, zostaną przeprowadzone rozmowy z praktykantami dotyczące ich wrażeń z pobytu związanych z nauką praktyczną zawodu gastronomicznego. Wskazówki uczestników pozwolą lepiej dopasować zajęcia praktyczne do potrzeb uczniów i oczekiwań przedsiębiorców. Do warsztatów szkolnych mogą zostać wprowadzone nowe treści lub zwiększony nacisk na te czynności, na które niemiecki zakład praktyk zwracał największą uwagę.

Zanim grupy młodzieży wyjadą do Niemiec, zostaną intensywnie przygotowane językowo, pedagogicznie i zawodowo. Nauczyciele, którzy przeprowadzą zajęcia projektowe będą również sami przygotowywać się do zajęć, tworzyć nowe materiały, poza szkolnymi podręcznikami, które będą związane wyłącznie z praktykami zawodowymi w Niemczech. Wskazówek dotyczących treści mogą udzielić doświadczeni partnerzy, którzy dobrze wiedzą, jakie zagadnienia muszą być wyćwiczone np. z języka niemieckiego zawodowego, aby praktykant dobrze poradził sobie w niemieckim przedsiębiorstwie.

Celami projektu, którego wnioskodawcą jest ZSCKR w Swarożynie, jest:

1. podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy dzięki możliwościom zwiększenia mobilności edukacyjnej oraz dzięki lepszej współpracy między środowiskiem szkoły a środowiskiem pracy;

2. poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole poprzez zaoferowanie praktyk zawodowych o wysokiej jakości i zastosowaniu nowych metod nauczania

3. umiędzynarodowienie ZSCKR dzięki nawiązaniu współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami i realizacji wspólnych projektów

4. zacieśnienie współpracy z organem prowadzącym w zakresie przepływów środków unijnych

5. poznanie i zastosowanie elementów systemu ECVET - unijnego narzędzia do przejrzystości i uznawalności osiągniętych efektów kształcenia się, poszerzenie wiedzy przez nauczycieli/pracowników szkoły o dokumentach Europass-Mobilność.

6. rozwój szkoły, jako instytucji oświatowej w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowo, promocja szkoły w regionie/w województwie

7. zwiększenie mobilności uczniów oraz nauczycieli do podejmowania wyzwań związanych z nauką zawodu oraz poszerzania swoich kompetencji przez całe życie

8. poprawa jakości nauczania języków obcych, poznanie nowych metod pracy z uczniami, aby ich językowe umiejętności po zakończeniu szkoły pozwalały na swobodną komunikację przynajmniej w jednym języku - wspieranie wielojęzyczności

9. zwiększenie kompetencji językowych, zawodowych, społecznych uczniów oraz nauczycieli

10. wzrost wiedzy o Unii Europejskiej i programie Erasmus+ u uczniów i nauczycieli

11. promocja kultury europejskiej i świadomości międzykulturowej (rok 2018- Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego)

12. zwiększenie wiedzy o kulturze Niemiec u uczestników i nauczycieli oraz wiedzy o kulturze Polski u niemieckich partnerów projektu

13. poprawa wyników w nauce u uczniów dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania (lepszym kompetencjom nauczycieli) oraz dzięki doświadczeniom uczniów na zagranicznych praktykach

14. zwiększenie szans za zatrudnienie i możliwości zawodowych u uczniów

15. wzrost samodzielności uczniów w życiu poza domem rodzinnym

16. zwiększenie własnej inicjatywy, aktywności, przedsiębiorczości w życiu osobistym i zawodowym u uczniów i nauczycieli

17. zwiększenie motywacji do samodzielnej nauki, także pozaformalnej, poza szkołą np. do korzystania z ogólnodostępnych i często bezpłatnych narzędzi do nauki języków obcych.

18. nabycie nowej wiedzy i zwiększenie kompetencji nauczycieli/pracowników szkoły w zakresie zarządzania i rozliczania projektów mobilności edukacyjnej Erasmus+

19. nabycie wiedzy o dualnym systemie kształcenia zawodowego w Niemczech w celu lepszego zrozumienia podejścia niemieckich pracodawców do uczniów szkolących się zawodowo

20. zwiększenie motywacji nauczycieli do pracy i podejmowania nowych wyzwań zawodowych oraz zwiększenie satysfakcji z ich pracy

21. zwiększenie zdolności szkoły do zaspokojenia potrzeb osób mieszkających na wsi - uczniów szkoły.

Cele projektu odpowiadają celowi ogólnemu i celom szczegółowym programu Erasmus+ (z "Przewodnika po programie Erasmus+") oraz strategii "Europa 2020" (zmniejszenie odsetka liczby osób przedwcześnie kończących naukę do 10%). Cele projektu wpisują się również w założenia "Strategii rozwoju gminy Tczew na lata 2007-2020".

Wybór uczestników -ZAŁĄCZNIK 1

Podczas konsultacji p. Bartoszewskiego i wychowawców klas z uczniami obecnych klas I i II zorganizowanych po wizycie przygotowawczej w Turyngii, chęć uczestnictwa w projekcie Erasmus+ (niepowodującym kosztów dla uczestników) została potwierdzona przez uczniów wyżej wymienionych klas oraz przez ich rodziców/prawnych opiekunów. Udział w projekcie wezmą uczniowie wyróżniający się także podczas organizowanych w szkole zajęć projektowych największą aktywnością i zaangażowaniem. Wybór uczestników dokonany będzie przez zespół rekrutacyjny, w skład którego wejdą nauczyciele prowadzący zajęcia projektowe, dyrekcja szkoły, koordynator, przedstawiciel Rady Rodziców (którego dziecko nie bierze udziału w wyborze uczestników-zapewnienie obiektywnego i sprawiedliwego wyboru) oraz opiekun Samorządu Szkolnego (nauczyciel zaangażowany w życie szkoły i . Promowana będzie przede wszystkim znajomość języka i oceny z przed. zawodowych.

Wybór uczestników do projektu odbędzie się w trzech turach na podstawie określonych kryteriów.

I gr.– wrzesień 2018

II gr. wrzesień 2019

III gr. marzec 2020.

Kryteria:

1. Uczeń jest zobligowany do napisania listu motywującego w języku polskim oraz krótkiej trzyzdaniowej charakterystyki własnej osoby w jęz. niemieckim. Praca zostanie oceniona przez wychowawcę oraz nauczyciela jęz. niemieckiego. Uczeń może otrzymać maksymalnie 6 punktów.

2. Krótki test sprawności matematycznych w celu sprawdzenia umiejętności obchodzenia się z pieniędzmi w obcej walucie – przeprowadzony przez nauczyciela matematyki. Uczeń może otrzymać za test maksymalnie 4 punkty.

3. Rozmowa kwalifikacyjna w towarzystwie dyrektora, przedstawiciela Rady Rodziców i opiekuna Samorządu Szkolnego: pytania o motywację do wyjazdu, zgodę rodziców itp. - maksymalnie 6 punktów.

4. Średnia ocena z jęz. niemieckiego (średnia ocen w momencie wyboru uczestnika) - maks. 6 punktów.

5. Średnia ocena z przed. zawodowego (gastronomia) - maks. 6 punktów.

6. Zgoda rodziców - obowiązkowo, bez względu, czy uczeń będzie pełnoletni, czy też nie.

Do każdej wybranej grupy będą dołączone 2 osoby rezerwowe, które wezmą udział w kursach przygotowawczych.

Po zakończeniu kursów przygotowawczych zostanie sprawdzona frekwencja. Jeżeli któryś z uczniów opuści więcej niż 2 zajęcia przygotowawcze, zostanie skreślony z listy głównej i na jego miejsce wejdzie uczeń z "rezerwy".

Lista uczestników z liczbą zdobytych punktów zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń.

Uczniowie mogą odwołać się od decyzji zespołu ds. rekrutacji w ciągu tygodnia od opublikowania listy.

Na dodatkowych lekcjach języka niemieckiego (poza zajęciami wynikającymi z podstawy programowej) młodzież przyswoi podstawowe słownictwo branżowe oraz zwroty grzecznościowe co naturalnie ułatwi im komunikację na miejscu praktyk. Wiedza językowa może również zostać poszerzona dzięki platformie edukacyjnej Online Lingusitic Support (OLS). OLS jest narzędziem, które pomaga uczestnikom oceniać swoje umiejętności oraz podnosić kompetencje językowe. Podczas przygotowania uczniowie nauczą się jak korzystać z platformy OLS dzięki czemu będą mogli używać systemu zarówno przed wyjazdem do Niemiec w domu (lub w szkole, jeśli w domu nie mają Internetu), jak i podczas praktyk w Niemczech.

Uczestnicy projektu odbędą 20 dni praktyk: dzień pracy : 6 - 8 godzin plus przerwy (czyli łącznie w trakcie pobytu w przedsiębiorstwie od 120 h do 160 h).

W każdym tygodniu przewidziane są dwa dni wolne przeznaczone na odpoczynek, doskonalenie języka, kontakt z otoczeniem i lokalną społecznością. Dzięki temu zostaną rozwinięte kompetencje "miękkie" jak:

- wzrost samodzielności, zaradności, aktywności, własnej inicjatywy - m.in. uczniowie samodzielnie wstają (nie są budzeni przez nikogo), ubierają się, przychodzą na stanowisko pracy zgodnie z grafikiem, nie boją się zadawać pytań dotyczących pracy i czasu wolnego

- lepsza punktualność, wzrost szacunku do pracy i przełożonych

- umiejętności zarządzania czasem pracy i wolnym,

- wzrost otwartości na kontakty z innymi ludźmi, przełamanie bariery językowej,

- wzrost wiedzy o geografii i kulturze regionu Turyngii/Hesji: wycieczka do Berlina lub Poczdamu (cała grupa po drodze do miejsca docelowego), samodzielne wycieczki po okolicy lub z kolegą/koleżanką ze szkoły lub ze współpracownikami hotelu; obserwacja zwyczajów i obyczajów na co dzień, poznanie mentalności Niemców i kultury organizacyjnej.

Zadaniem uczniów będzie również prowadzenie dzienniczka praktyk. Dzięki temu uczniowie dodatkowo wyćwiczą pisanie w języku polskim, popracują nad poprawnym formułowaniem zdań i myśli - kompetencja kluczowa. Każdego dnia uczniowie muszą napisać 3 zdania po polski i po niemiecku z opisem czynności w pracy/w dniu wolnym (zdania nie będą się powtarzać). Uczniowie wypełniają podczas pobytu w Niemczech także tak zwane "karty czasu pracy" (dokumenty z informacją o dniach, godzinach pracy, przerwach, wykonywanych czynnościach z podpisem ucznia i opiekuna z zakładu praktyk). To pozwoli im wyćwiczyć podstawową matematykę -liczenie (dodawanie, odejmowanie). Karta będzie uzupełniania każdego dnia w języku niemieckim, co również przyczyni się do poznania nowego słownictwa, zwrotów i pojęć w tym obcym języku. 

Uczniowie będą zapisywać wydatki środków z kieszonkowego, co pomoże im w gospodarowaniu dość dużą sumą pieniędzy (umiejętność liczenia w walucie EUR).

Uczniowie będą wykonywać codziennie przynajmniej jedno zdjęcie, które umieszczą na facebooku - nauczą się dokumentować praktykę/czas wolny na potrzeby projektu oraz w celach prywatnych- zastosowanie mediów przyjaznych dla uczniów.

Młodzież podczas praktyk będzie doskonalić wiele umiejętności zawodowych związanych z pracą w gastronomii. W trakcie oraz po odbyciu praktyk:

- Uczeń aktywnie posługuje się językiem niemieckim, uczy się nowych zwrotów oraz rozwija słownictwo branżowe. Komunikuje się z pracodawcą, personelem oraz klientami. Uczy się poprawnej komunikacji z przełożonymi a dzięki obserwacji pracowników prawidłowych postaw i zachowań.

- Uczeń komunikuje się w języku angielskim lub niewerbalnie podczas pracy

- Uczeń przestrzega zasad BHP, dba o czystość i schludny wygląd swojego ubrania roboczego,

- Uczeń potrafi zmywać naczynia, polerować, sortować, liczyć sztućce, kieliszki i szklanki

- Uczeń potrafi myć i kroić warzywa i owoce zgodnie z zachowaniem zasad BHP

- Uczeń potrafi przygotować sałatki zgodnie z zaleceniem mentora

- Uczeń potrafi poprawnie obsługiwać gości, przyjmuje i realizuje zamówienia, komunikuje się w języku obcym, jest schludny i profesjonalny

- Uczeń zna zasady nakrywania stołu, potrafi przygotować stół w zależności od okazji, zna poprawny układ sztućców, szklanek oraz szkła

-Uczeń potrafi poprawnie używać dostępnych urządzeń i maszyn zgodnie z zasadami BHP nie stwarzając przy tym zagrożenia dla siebie ani pozostałych pracowników.

Praktykanci będą obserwowani przez swoich mentorów codziennie w trakcie realizacji swoich zadań. W czasie ich pobytu w hotelach, przynajmniej przy pierwszej grupie młodzieży dyrektor szkoły przeprowadzi wizytę monitorującą wspólnie z przedstawicielem partnera SHW. Wtedy nastąpi ocena cząstkowa praktykanta. Ostatniego dnia stażu mentor wypełni kartę zadań na praktykach ECVET (dokument jest załącznikiem do projektu). Osiągnięte efekty uczenia się każdego uczestnika podczas praktyk w Niemczech będą stanowić podstawę do wystawienia certyfikatów z ocenami i dokumentów Europass Mobilność.

Po wyborze uczestników pedagog szkolny z wychowawcami klas dobierze uczniów w pary pod względem płci (dziewczęta i chłopcy osobno – pokoje w hotelach dla praktykantów są wyłącznie 2-osobowe). Każda dwójka powinna być zgranym i dobrze dobranym zespołem, aby móc dobrze rozumieć się podczas długiego pobytu w Niemczech. Następnie partner SHW dobierze do ustalonych par praktykantów hotele przyjmujące.

Szkoła zapewni intensywne przygotowanie mentalne, językowe oraz kulturowe. Uczniowie otrzymają od szkoły kieszonkowe (w wysokości 400 euro na ucznia), które będą mogli przeznaczyć na własne potrzeby, zakup pamiątek bądź dodatkowe pakiety internetu w Unii Europejskiej. Opiekun otrzyma również kieszonkowe w wysokości 900 euro (większy ryczałt na pobyt niż w przypadku uczniów).

Szkoła zakupi również odpowiednie obuwie ochronne do kuchni dla uczniów każdej z grup (w Niemczech to pracownicy odpowiadają za zakup ubrania roboczego - pracodawca musi sprawdzić, czy stosują się do przepisów).

Zadaniem szkoły jest zorganizowanie transportu dla uczniów i opiekuna. Koordynator wybierze z ofert dostępnych na rynku możliwie najkorzystniejszą, tak aby zapewnić bezpieczny i wygodny transfer ze Swarożyna do Niemiec a po 4 tygodniach powrót. Pojazd będzie przystosowany zarówno do przewozu osób, jak i bagażu. Uczniowie zabierają ze sobą dużą ilość rzeczy, dlatego też wybrany bus/autobus musi mieć wystarczającą ilość miejsca na bagaże wszystkich uczniów i opiekuna na 4 tygodnie.

Grupy praktykantów z opiekunem ze Swarożyna wyjedzie w godzinach nocnych, aby rano/przed południem dojechać do Berlina, Poczdamu / Lipska / Drezna (w zależności od ustaleń z uczestnikami oraz przewoźnikiem). Po krótkiej wycieczce dalszy przejazd do obiektu partnera SHW na godz. 16:00 do "Haus am Hochwald" w Scheibe-Alsbach (Las Turyński, południowa Turyngia). Zostanie przeprowadzone spotkanie organizacyjne przeprowadzone przez p. Ramonę Herzog. Tłumaczenie będzie zapewnione przez opiekuna ze szkoły, ale może być też obecny jeden z asystentów projektowych współpracujących z SHW. Pierwszą noc młodzież nocuje w tym obiekcie. Następnego dnia: transfer do hoteli samochodem osobowym firmy SHW i opiekunem ze szkoły. Będzie to dla uczniów dzień wolny na zapoznanie z okolicą, pracownikami, struktura hotelu, przepisami BHP, grafikiem na najbliższe dni.

Uczniowie zostaną zakwaterowani w pokojach dwuosobowych. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione pełne wyżywienie zarówno w dni pracujące jak i w dni wolne od pracy. Każda para przebywająca w hotelu będzie miała swojego mentora, czyli osobę, która pomoże w rozwiązaniu ewentualnych problemów i będzie nadzorowała przebieg praktyk.

Opiekun zostanie zawieziony do jednego z obiektów należących do partnera SHW: albo do obiektu w Scheibe-Alsbach albo do Eisenach, gdyż będzie tam zakwaterowany. Opiekun może w ciągu 4 tygodni zmienić miejsce zakwaterowania - zależne jest to od obłożenia obu obiektów. W obiekcie w Eisenach: opiekun otrzyma od SHW kolacje "na ciepło" w dni od poniedziałku do piątku. W pozostałe dni ze środków wypłaconych przez szkołę (z budżetu projektu) będzie samodzielnie organizował sobie posiłki. W obiekcie w Scheibe-Alsbach opiekun będzie miał pełne wyżywienie zapewnione przez SHW.

W trakcie pobytu 1. grupy dyrektor szkoły odwiedzi uczniów w hotelach (monitoring osobisty), ale poznać dokładniej miejsca praktyk (nowy dyrektor do 1.09.17 r. p. P. Popielarczyk nie odwiedził jeszcze partnera SHW w Niemczech).

Zakup ubezpieczania dla uczniów i opiekuna jest kolejnym obowiązkiem szkoły. Powinno ono obejmować następujące kwestie: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (szkody na osobie i rzeczach w czasie wolnym i podczas wykonywania zadań na praktykach), ubezpieczenie od wypadków (w pracy i w czasie wolnym) i poważnych chorób, ubezpieczenie na wypadek śmierci (obejmujące sprowadzenie zwłok), bagaż i podróż. Koordynator Jarosław Bartoszewski zadba, by każdy uczestnik praktyk posiadł Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Zarządzanie projektem

Głównym koordynatorem projektu będzie p. Jarosław Bartoszewski, nauczyciel języka polskiego i niemieckiego a do 31.08.17 r. dyrektor szkoły, który zna placówkę od kilkunastu lat.

Będzie odpowiedzialny za:

1. kontakty z głównym partnerem z Niemiec, Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, którego w Polsce reprezentuje p. Katarzyna Suchocka. Po akceptacji projektu (kwiecień-maj 18) zostanie ona poinformowana o tym fakcie. Szkoła omówi z przedstawicielami SHW słabsze strony projektu, które przedstawi w pisemnej ocenie wniosku Narodowa Agencja. Zostaną naniesione korekty do projektu.

2. przygotowanie dokumentów kontraktowych  w celu podpisania umowy finansowej z Narodową Agencją oraz przekazanie dyrektorowi szkoły umowy finansowej do podpisu (ewentualnie aktualizacja pełnomocnictwa dla dyrektora).

3. udział w szkoleniu w Warszawie (organizacja przez FRSE): zarządzanie projektami KA102 Erasmus+

4. udział w szkoleniu/webinarium/warsztatach dotyczących upowszechniania rezultatów, obsługi systemu OLS, Mobility Tool+ itp.

5. nadzór nad wyborem uczestników, przygotowanie protokołu wyboru, przekazanie listy uczestników do SHW

6. przy wsparciu dyrektora i księgowej: przygotowanie umów o dzieło/zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze do praktyk, przygotowanie delegacji służbowych dla opiekunów grup

7. przygotowanie list obecności w celu dokumentowania kursów przygotowawczych

8. przygotowanie "Porozumień o programie zajęć" - Popz (wzór na dokumencie z 2017 r. -ZAŁĄCZNIK 6 do wniosku) dla każdego uczestnika. Te dokumenty zostaną przygotowane na wzorze podanym przez NA FRSE po rekrutacji uczestników. Popz zawierają "Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności", w którym opisane są prawa/obowiązki każdej strony umowy (partnera SHW, hotelu, szkoły, ucznia).

9. przeprowadzenie spotkań informacyjnych z uczestnikami i rodzicami na tematy: ubezpieczenie/choroby, omówienie umów finansowych oraz porozumień o programie zajęć.

10. zaplanowanie i realizacja działań promocyjnych i upowszechniających wspólnie z innymi nauczycielami i partnerami

11. walidacja/uznanie osiągnięć uczniów (wspólnie z innymi nauczycielami)

12. przygotowanie dokumentów Europass-Mobilność (oraz uzyskanie podpisu od przedstawiciela SHW).

13. przygotowanie raportu końcowego-merytorycznego w 2020 r. w celu rozliczenia projektu

14. ścisła współpraca z opiekunami grup przebywającymi w Niemczech w czasie mobilności

Dyrektor:

1. spotkania z partnerami w szkole i w Niemczech - realizacja wizyty monitorującej w Niemczech

2. podejmowanie działań w przypadku sytuacji problematycznych wymagających jego zaangażowania np. pobyt ucznia w szpitalu

3. kontakty z organem prowadzącym w celu m.in. podpisania umowy finansowej

4. podpisanie wszelkich umów wynikających z realizacji projektu: umowy z FRSE, umów finansowych z uczniami, z nauczycielami prowadzącymi zajęcia przygotowawcze, "porozumienia o partnerstwie" z SHW (wzór stanowi ZAŁĄCZNIK 7 do projektu). Na etapie wnioskowania porozumienie zostało już podpisane, ale po zaakceptowaniu projektu mogą zostać wprowadzone poprawki np. numer projektu i aktualizacja danych.

Księgowość:

1. nadzór nad przepływami środków między organem prowadzącym a szkołą

2. przyjmowanie, opisywanie rachunków/faktur dokumentujących wydatki projektowe

3. realizacja przelewów, w tym rachunków zaliczkowych w wys. 80% przed wyjazdem każdej grupy do głównego partnera SHW (główny partner rozlicza się w Niemczech ze swoimi partnerami m.in. hotelami).

4. wypłacenie kieszonkowego w 2. ratach (przed i po mobilnościach) - współpraca z koordynatorem

5. przygotowanie raportu końcowego-finansowego w 2020 r. w celu rozliczenia projektu

Główny partner w Niemczech SHW:

Jest on w dyspozycji pisemnych upoważnień od każdego hotelu, z którym współpracuje przy projektach Erasmus+. Dlatego ma prawo podpisywać wszelką dokumentację projektową m.in. porozumienia o programie zajęć, Europassy-Mobilność, karty zadań z oceną ECVET. Wystawia certyfikaty z ocenami potwierdzające udział uczniów w praktykach oraz zaświadczenia o pobycie dla opiekunów grup. Ze względu na duże doświadczenia niemieckiego partnera, szkoła może liczyć na wsparcie przy wielu działaniach koordynacyjnych, w szczególności na terenie Turyngii i Hesji.

Partner przejmuje również całą koordynację po przyjeździe grupy do jego obiektu np. transfery do hoteli (zawiezienie i odbiór praktykantów po 4 tygodniach).

W trakcie realizacji projektu mogą nastąpić sytuacje kryzysowe (pewne ryzyka), o których partner SHW informował podczas wizyty przygotowawczej w marcu 2017 r. Może zdarzyć się m.in.:

- uczestnik rezygnuje na kilka dni przed wyjazdem - na jego miejsce "wchodzi" osoba z rezerwy (2 osoby/każdą grupę dodatkowo będą brać udział w przygotowaniach do praktyk)

- uczestnik w czasie pobytu zachoruje i będzie wymagał leczenia szpitalnego - w zależności od decyzji lekarza, rodziców - albo przerywa praktyki i wraca do Polski, albo po opuszczeniu szpitala kontynuuje pobyt.

W trakcie realizacji projektu mogą nastąpić sytuacje kryzysowe (pewne ryzyka), o których partner SHW informował podczas wizyty przygotowawczej w marcu 2017 r. Może zdarzyć się m.in.:

- uczestnik rezygnuje na kilka dni przed wyjazdem - na jego miejsce "wchodzi" osoba z rezerwy (2 osoby/każdą grupę dodatkowo będą brać udział w przygotowaniach do praktyk)

- uczestnik w czasie pobytu zachoruje i będzie wymagał leczenia szpitalnego - w zależności od decyzji lekarza, rodziców - albo przerywa praktyki i wraca do Polski, albo po opuszczeniu szpitala kontynuuje pobyt.

ZAŁĄCZNIK 2 do projektu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie podejmie szereg działań przygotowawczych dla każdej z trzech grup. Przygotowanie pierwszej grupy rozpocznie się od początku września 2018 roku i będzie trwało przez miesiąc do wyjazdu na praktyki (30.09.2018). Dla kolejnych grup przygotowanie rozpocznie się  we wrześniu 2019 i marcu 2020 roku.

Pierwszym etapem przygotowania będzie spotkanie organizacyjne (2 godziny/2 spotkania), podczas którego poruszone zostaną kluczowe sprawy dotyczące projektu. Podczas rozmowy z uczestnikami zostaną omówione takie tematy jak porozumienie o programie zajęć (uczeń – szkoła- SHW), umowy finansowe, bezpieczeństwo w czasie pobytu, wykorzystanie polisy ubezpieczeniowej (procedura postępowania w razie choroby, wypadku). Zostanie wypłacone również kieszonkowe - 1 część - maks. 80% z 400 euro. Zostanie sprawdzone, czy uczniowie mają buty robocze -ewentualnie zakup w ramach projektu.

Kolejnym elementem przygotowania będą dodatkowe lekcje języka niemieckiego. Dla każdej grupy przewidziano 16 godzin. Zajęcia dodatkowe będą realizowane przez cztery tygodnie i w każdym tygodniu odbędą się cztery lekcje języka niemieckiego (4x 45 min. lub 2x90 min.). Prowadzić je będzie szkolna germanistka, pani Beata Gajdamowicz. Tematyka kursu będzie obejmowała m.in. słownictwo fachowe z zakresu gastronomii. Uczniowie przyswoją również podstawowe zwroty grzecznościowe oraz słówka niezbędne podczas pobytu za granicą jak określanie czasu, orientacja w terenie itp. Młodzież nauczy się prezentować siebie i swój zawód, zapozna się ze słownictwem przydatnym w nagłych wypadkach (takich jak np.: wizyta u lekarza) oraz będzie doskonaliła czytanie ze zrozumieniem i rozumienie ze słuchu. Na lekcjach uczniowie zdobędą również umiejętność korzystania z systemu OLS. Razem z nauczycielem rozwiążą próbne testy, dzięki czemu będą mogli potem samodzielnie doszkalać swoje zdolności językowe zarówno w domu przed wyjazdem jak i podczas trwania praktyk w Niemczech.

Zaplanowane zostało także przygotowanie mentalne, które przeprowadzone będzie przez niemieckiego partnera SHW. Spotkanie odbędzie się dla każdej grupy mniej więcej miesiąc przed wyjazdem na praktyki zagraniczne. Odbędzie się ono przynajmniej jeden raz w projekcie. Dr Manfred Müller i Katarzyna Suchocka przybliżą uczniom plan praktyk, regulamin oraz ogólne zasady pobytu w Turyngii. Czas trwania spotkania z niemieckimi przedstawicielami firmy SHW to ok. 2 godziny (+2 godziny SHW z dyrektorem i koordynatorem).

Ostatnim elementem przygotowania będzie przygotowanie językowo- kulturowe przeprowadzone przy pomocy szkolnej platformy Moodle. Moodle to internetowa platforma online, na której dostępne będą materiały dotyczące słownictwa zawodowego (podzielone na bloki tematyczne – bar, restauracja, kuchnia) oraz informacje o kulturze, regionie i zwyczajach panujących w Turyngii, w szczególności związane z miejscami pobytu uczniów (miejscowości, w których są hotele praktyk). Praktykantom zostanie udostępniony dostęp do platformy, otrzymają hasło i login. Materiały na stronie będą publikowane przez szkolnego informatyka a za ich przygotowanie odpowiedzialni będą germaniści. Uczniowie zapoznają się z materiałami i zaliczą te przygotowanie w formie testów online.

Po mobilności uczniowie będą zobowiązani do realizacji drugiego testu biegłości językowej online OLS w celu sprawdzenia ich przyrostu umiejętności podczas praktyk. Analiza wyników testów posłuży do sprawdzenia poziomy językowego uczniów i do ewentualnej poprawy jakości przygotowania w przyszłości.

Od września 2018 r. rozpoczną się przygotowania pierwszej grupy uczestników do odbycia praktyk za granicą. Wtedy nastąpią pierwsze spotkania informacyjne i wybór uczestników. Następnymi etapami będa m.in. przygotowanie przyszłych praktykantów, podpisanie polisy ubezpieczeniowej z wybrana firmą oraz zaplanowanie i organizacja podroży.

Mobilność uczniów w Niemczech została zaplanowana przez ZSCKR przy ścisłej współpracy z niemieckim Partnerem SHW.

W tym celu stworzony został plan mobilności (ZAŁĄCZNIK 3 do projektu), w którym opisane zostały wszystkie dni począwszy od pierwszego dnia pobytu do powrotu do Polski. Obejmuje on program pobytu dla trzech grup (2018, 2019, 2020).

Pierwsza grupa rozpocznie swoją podróż do Niemiec w dn. 01.10.2018 r. Po drodze do Lasu Turyńskiego (Scheibe-Alsbach) nastąpi kilkugodzinny postój w Berlinie/Poczdamie lub innym mieście. Przyjazd do Scheibe-Alsbach "Haus w Hochwald" ok. godz. 16:00; Powitanie przez SHW (niemiecki partner centralny), ciepły posiłek, kontrola dokumentów. Uczniowie zostaną zapoznani po raz kolejny z najważniejszymi informacjami dotyczącymi pobytu. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo wypełniać dzienniczki praktyk oraz jaką funkcję pełni karta ocen ECVET, na podstawie której finalnie wystawiona zostanie ocena z praktyk i języka niemieckiego.

02.10.2018 - po noclegu w budynku "Haus am Hochwald" każda para uczniów z opiekunem i p. Ramoną i/lub p. Christą zostanie zawieziona do swoich miejsc praktyk. Transport zostanie zapewniony przez przedstawiciela SHW. Zakwaterowanie uczniów w pokojach 2-os. Będzie to pierwszy dzień pobytu w przedsiębiorstwie (ale jest dniem wolnym od szkolenia i tym samym od dotacji - wynika to z zasad obliczania mobilności): orientacja w firmie, poznanie miejsca pracy i kolegów oraz mentorów/kierowników działów kuchnia i restauracja, instrukcja w zakresie bezpieczeństwa pracy. Oswojenie się z obiektem oraz miejscowością

Przykładowy grafik dla jednego ucznia (każdy uczeń może mieć inny grafik, który jest planowany przez hotel co najwyżej na 1 tydzień "z góry"):

3.10.2018 - pierwszy dzień pracy/szkolenia – uczeń tego dnia pracuje w charakterze "pomocnika" i po części obserwatora pod czujnym okiem mentorów. Poznaje położenie różnych narzędzi/urządzeń w kuchni, strukturę pomieszczeń, poznaje kolegów. Próbuje pokonać barierę językową i opowiedzieć o sobie kilka zdań w języku niemieckim (dobre "pierwsze wrażenie")

Kolejny dzień zaplanowany jest na zwiedzanie okolicy. W tym czasie uczeń ma możliwość dokładnego zapoznania się z otoczeniem, powinien również dokumentować pobyt robiąc zdjęcia.

Redaguje swój dzienniczek praktyk codziennie wpisując przynajmniej 3 zdania po polsku oraz po niemiecku (co robi, czego się nauczył, co zwiedził i w jaki sposób dotarł do danej atrakcji, z kim nawiązał kontakty/z kim rozmawiał po niemiecku/angielsku).

05.10.2018 jest dniem pracy, który przebiega jeszcze częściowo pod nadzorem mentora, dwa kolejne zaś są już kontrolowaną pracą w zespole (06-07.10.2018 r.) w kuchni, restauracji, przy barze.

08.10.2018 – dzień wolny – praktykant ma czas na odpoczynek, redakcję dzienniczka praktyk, uzupełnienie karty czasu pracy czy kontakt telefoniczny z rodziną i opiekunem ze szkoły. Może korzystać z bezpłatnego kursu niemieckiego online OLS.

Kolejne dni praktyk są pracą samodzielną bez ciągłego nadzoru. Jeżeli wykonywane zadania będą niepoprawne, to mentor oczywiście przekaże dodatkowe instrukcje/wskazówki, aby jakość pracy była wyższa. Uczeń powinien zawsze mieć odwagę zapytać, jeżeli czegoś nie zrozumie lub jeśli nie będzie wiedział, jak wykonać dane zadanie.

15.10.2018 - tego dnia może odbyć się monitoring. Dyrektor szkoły, opiekun oraz przedstawiciel SHW odwiedzą miejsce praktyk w celu rozmowy z mentorem i praktykantem na temat osiągniętych efektów szkolenia.

29.10.2018 odbiór każdej pary uczniów z hoteli przez partnera SHW i dowiezienie do Scheibe-Alsbach. Po kolacji w okolicach godziny 18:00 cała grupa wyjedzie w kierunku Polski. Przyjazd do Swarożyna: w nocy z 29.10./30.10.18.

Pobyt drugiej i trzeciej grupy będzie przebiegał analogicznie jak wyżej:

II – 30.09.2019 – 29.10.2019

III – 14.04.2020 – 13.05.2020

Na każde pięć dni pracy przypadają dwa dni odpoczynku, podczas których uczniowie zwiedzają, prowadzą dzienniczki praktyk oraz fotografują okolicę: 20 dni pracy+dni wolne. Plan mobilności obejmuje 28 noclegów, 28 śniadań, 29 obiadów oraz 29 kolacji. Plan pracy dla poszczególnych praktykantów może się różnić i jest ściśle powiązany z organizacją każdego hotelu.

Po powrocie praktykanci odbędą rozmowy podsumowujące z koordynatorem i innymi nauczycielami. Wtedy młodzież opowie o efektach swojej pracy za granicą oraz zdobytym doświadczeniu. Jednym z ostatnich etapów projektu będzie napisanie końcowego testu OLS a także wręczenie Europassów podczas uroczystości szkolnej.

Nastąpi przeprowadzenie ewaluacji końcowej oraz rozpowszechnienie rezultatów projektu (cała grupa partnerska, uczestnicy).

Monitoring uczniów przez mentorów (opiekunów merytorycznych) w hotelach:

-obserwacja uczniów podczas wykonywania zadań praktycznych (zachowanie, postawa, mimika, komunikacja werbalna i niewerbalna z innymi kolegami z pracy, ubiór roboczy, sposób wykonywania zadań, motywacja do nauki)

- rozmowy osobiste na co dzień w pracy oraz w czasie wolnym (zapytanie o samopoczucie, o to, co robił uczeń w czasie wolnym itp.)

- sprawdzenie tzw. kart czasu pracy - dokumentów, które uczniowie będą sami wypełniać w języku niemieckim (godziny pracy od-do, godziny przerw, łączna liczba godzin pracy, wykonywane czynności, podpis ucznia)

Monitoring uczniów (w hotelach) przez opiekuna grup (przebywający w Eisenach lub w Scheibe-Alsbach)

-co najmniej jeden raz w tygodniu rozmowa telefoniczna lub na skype/what's up/ messenger/inne komunikatory

-co najmniej raz w tygodniu email od uczniów do opiekuna (pisemna dokumentacja do ewaluacji)

-udział opiekuna w monitoringu 1x w ciągu 4 tygodni wspólnie z dyrektorem/koordynatorem oraz przedstawicielem SHW: osobista rozmowa z uczniami

-co najmniej jeden raz w tygodniu sprawdzenie poprawności wypełnienia dzienniczka pracy i kart czasu pracy (uczeń robi zdjęcia tych dokumentów i wysyła do opiekuna). Uczniowie będą sami opisywać każdy dzień pobytu za granicą, od dnia przyjazdu do Niemiec do dnia powrotu do Polski. Dzienniczek praktyk będzie stanowił dokumentację projektu. Uczniowie po powrocie z mobilności mogą przeczytać (przypomnieć sobie) zapisy w dzienniczku, aby szczegółowo napisać swoją, obowiązkową ankietę w systemie EU-Surey.

Monitoring uczniów przez dyrektora/koordynatora:

-rozmowy podczas wizyty monitorującej w trakcie pobytu młodzieży. Zostaną sprawdzone zapisy w dzienniczkach praktyk oraz na karcie czasu pracy, porządek w pokoju. Zostanie przeprowadzona rozmowa z mentorami uczniów, aby móc wystawić praktykantom ocenę cząstkową, przekazać im informacje, w czym powinni się poprawić oraz za co są chwaleni.

o pierwsze, w czasie podróży do i z Niemiec każdej grupie będzie towarzyszył nauczyciel ze szkoły, gdyż tego wymagają przepisy bezpieczeństwa. Po drugie, nie wszyscy uczniowie będą pełnoletni w dniu wyjazdu na praktyki. Po trzecie, niektórzy rodzice/opiekunowie grup mogą wymagać od dyrektora 4-tygodniowego pobytu w kraju zakwaterowania młodzieży. Mimo, iż uczniowie będą przebywać w innych miejscowościach niż uczniowie, to w razie jakiegoś poważnego problemu, opiekun przy wsparciu przedstawiciela firmy SHW będą mogli odwiedzić ucznia i wspólne rozwiązać trudność na miejscu. Opiekun niemieckojęzyczny-germanista pomoże uczniom w tłumaczeniu w dniu przyjazdu do hotelu (miejsca praktyk) oraz będzie wspierał językowo dyrektora podczas jego wizyty monitorującej.

Organizacja roku szkolnego może nie pozwolić na to, aby dyrektor szkoły oddelegował na 4 tygodnie jedną osobę-nauczyciela. Dlatego planowany jest udział więcej niż jednego opiekuna. Taka wymiana opiekunów może wystąpić np. podczas wizyty monitorującej dyrektora: przejazd samochodem na monitoring dyrektora z "opiekunem na wymianę". Po zakończonej wizycie monitorującej dyrektor wraca z "pierwszym" opiekunem.

Szkoła do przygotowania właściwego planu promocji oraz upowszechniania rezultatów projektu posłużyła sie m.in. publikacją FRSE "Podziel sie sukcesem! Upowszechnienie rezultatów w projektach edukacyjnych" oraz doświadczeniem firmy SHW.

Promocja projektu:

-po wynikach konkursu od maja 2018 r. do co najmniej kilku miesięcy po zakończeniu projektu

Upowszechnienie rezultatów:

-po mobilności każdej grupy oraz co najmniej kilka miesięcy po zakończeniu projektu

Grupy docelowe:

-uczniowie klas pierwszych ZSCKR, którzy w przyszłości będą mogli wziąć udział w projekcie oraz ich rodzice

-uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych, którzy w przyszłości będą szukać szkoły średniej do dalszej nauki oraz ich rodzice

-partnerzy szkoły w Swarożynie, gminie Tczew, powiecie tczewskim oraz w województwie pomorskim m.in. przedsiębiorstwa, w których młodzież odbywa również praktyki zawodowe, Izby Rolnicze itp.

-partnerzy szkoły w Niemczech - firma SHW oraz hotele praktyk - w celu udoskonalenia organizacji praktyk w przyszłości, przekazanie rezultatów/wrażeń od uczestników

- organ prowadzący - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- grono pedagogiczne szkoły i pracownicy ZSCKR

- inne polskie szkoły, z których przedstawicielami spotka się dyrektor/koordynator np. podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez Narodową Agencję w Warszawie lub innym mieście, podczas wizyt w Niemczech u partnera SHW

Wszelkie działania w szkole, na jej terenie, w środowisku lokalnym, a także w sieci, umożliwiając dostęp globalny, znacząco przyczynią się do upowszechniania rezultatów i promocji projektu. Szkoła zaprezentuje swoje osiągnięcia i działania oraz upowszechni rezultaty:

- w prasie lokalnej i wojewódzkiej - wywiady z uczestnikami oraz opiekunami grup, z dyrektorem/koordynatorem projektu

- mediach lokalnych (radio, telewizja) - wywiady (jak wyżej)

- na stronie internetowej oraz fanpage (facebook), uczestnicy: również instagram, you tube-filmiki z praktyk i prezentacje

- na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+ VALOR

- podczas wszystkich uroczystości szkolnych i okazjonalnych: wystąpienia osób zaangażowanych w projekt, być może udział partnera z Niemiec np. podczas wręczenia certyfikatów lub Europass-Mobilność, początek i koniec roku szkolnego, regionalne targi edukacyjne itp.

- podczas Dni Otwartych dla gimnazjów i szkół podstawowych, podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych - jesień 2018 i 2019 i  w kolejnych latach - ulotki, broszury z logo Erasmus+ i informacjami o projekcie oraz opisem rezultatów

- w hotelach przyjmujących: uczniowie otrzymają strój roboczy na praktyki z logo programu Erasmus+ oraz logo szkoły, mentorzy otrzymają gadżety i souveniry szkolne i regionalne z logo Erasmus+ i szkoły.

Na stronie www szkoły również pojawi się logo Erasmus+ oraz adnotacja, że projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Czytany 1660 razy

Odwiedziło nas

Today 25

Yesterday 73

Week 526

Month 2819

All 5774515

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Stanisława Staszica

ul. Szkolna 2 83-115 Swarożyn

tel/fax 58 536 93 93

e-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl

www.zsckrswarozyn.pl

ZSCKR na Facebook'u

Mapa