Historia szkoły

1.09.1971

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej, kształcącej  w zakresie dwóch specjalności – mechanizator upraw polowych oraz hodowca bydła i trzody chlewnej. Organizatorem i pierwszym Dyrektorem Szkoły był inż. Henryk Kowalkowski.

1973

Otwarcie trzyletniego Technikum Rolniczego na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Stworzono w ten sposób dla absolwentów Zasadniczych Szkół szanse dalszego kontynuowania nauki i uzyskania dyplomu technika rolnika w specjalności ogólnorolniczej – uprawa roślin i hodowla zwierząt.
Zasadniczą Szkołę Rolniczą kształcącą w zakresie mechanizator upraw polowych przemianowano na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, a kształcącą w zakresie hodowców bydła i trzody chlewnej na Zasadniczą Szkołę Rolniczą w zakresie specjalności ogólnej  w zawodzie rolnika.

1974

Połączenie istniejących szkół w Powiatowy Zespół Szkół Rolniczych. Oprócz istniejących szkół
w Swarożynie w skład zespołu weszły szkoły rolnicze, funkcjonujące dotychczas samodzielnie
w Pelplinie i w Subkowach, które otrzymały status szkoły filialnych, kształcących w zawodzie rolnika o specjalności ogrodniczej.
Zakres zadań Powiatowego Zespołu Szkół Rolniczych był różnorodny:

  • kształcenie młodzieży w zawodach rolniczych na poziomie zasadniczym i średnim;
  • koordynacja kształcenia w formie zaocznej i wieczorowej;
  • udzielanie pomocy gminnej służbie rolnej;
  • prowadzenie wszystkich spraw w zakresie rolniczej oświaty pozaszkolnej.

1976

Zmiana nazwy na Zespół Szkół Rolniczych. W tym samym roku powołano w ramach Zespołu 5-letnie Technikum Rolnicze dla absolwentów szkoły podstawowej o specjalności ogólnorolniczej – uprawa roślin i hodowla zwierząt. W skład Zespołu weszły wymienione już typy szkół, a także szkoła filialna zlokalizowana w Czerwińsku.

1977

Przeniesienie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Czerwińsku do Zespołu Szkół Rolniczych w Skórczu.

1978

W szkole filialnej w Pelplinie powstało Liceum Rolnicze.

1980

Na stanowisko Dyrektora Szkoły zostaje powołany mgr Józef Lipski.

1984

Rozwiązanie Liceum Rolniczego w Pelplinie oraz szkoły filialnej w Subkowach.

1988

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności: wiejskie gospodarstwo domowe, kształcącej w zawodzie rolnika.

1990

Utworzenie klas w Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcącej w zakresie przetwórstwa
owocowo – warzywnego.

1992

W Technikum Rolniczym rozpoczęto kształcenie w zakresie rolnictwa ekologicznego – uprawa roślin i hodowla zwierząt.

1994

Powstało Technikum Zawodowe w zawodzie technik technologii żywności w zakresie przetwórstwa owocowo – warzywnego.

1996

Nawiązanie współpracy ze szwedzką szkołą Lantbrukskola wSkurups.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej podjęto kształcenie w zawodach – mechanik operator pojazdów
i maszyn rolniczych oraz wiejskie gospodarstwo domowe w zawodzie rolnika. W tym też roku podjęto kształcenie młodzieży w nowym typie szkoły – Liceum Technicznym o profilu
rolniczo – spożywczym.

1998

Zmiana nazwy Szkoły na Zespół Szkół Agrotechnicznych.

2001

Powstało 4 i 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

2002

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących.
Na stanowisko Dyrektora Szkoły zostaje powołany mgr inż. Zbigniew Wojszko.
Poszerzenie oferty edukacyjnej o Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe na podbudowie Szkoły Zasadniczej.

2003

Powstało 3-letnie Technikum dla Dorosłych i nowy kierunek w Zasadniczej Szkole
Zawodowej – kucharz małej gastronomii.

2004

Powstało Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

2005

Powstała Szkoła Policealna dla Dorosłych.

2006

Nadanie szkole imienia Stanisława Staszica.

2012

Stanowisko Dyrektora Szkoły obejmuje mgr Jarosław Bartoszewski.

Reforma szkolnictwa zawodowego. Powstają klasy, które kształcone są według nowej kwalifikacji zawodów i specjalności:

Technikum 4-letnie

  • technik rolnik;
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • technik architektury krajobrazu
  • technik technologii żywności w zakresie: produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

2013

Podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
a Komendantem Powiatowym Policji w Tczewie oraz pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
a Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Tczewie. Otwarcie pierwszej klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego, przygotowującej do pracy w służbach mundurowych. W ramach innowacji pedagogicznej wprowadzono w tej klasie nowy przedmiot nauczania: bezpieczeństwo publiczne.
Nowy kierunek nauczania: technik żywienia i usług gastronomicznych.

2014

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących a Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w Gdańsku i okolicznymi nadleśnictwami. Otwarcie nowego kierunku Zasadniczej Szkoły Zawodowej – operator maszyn leśnych.

2017

Zmiana organu prowadzącego na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zmiana nazwy
Szkoły – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica.

Stanowisko Dyrektora Szkoły obejmuje mgr inż. Piotr Popielarczyk.

2018

Rozpoczęto praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ /Niemcy.

2019

Utworzenie nowego kierunku w Szkole Branżowej I Stopnia – kucharz.

Głęboka termomodernizacja budynku szkoły, internatu oraz warsztatów szkolnych.
Nowy kierunek nauczania: technik inżynierii środowiska i melioracji.

Poszerzono współpracę międzynarodową z Rumunią, Turcją, Bułgarią, Grecją i Hiszpanią.