Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Linki zamieszczone w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie

 2. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 • Cel linku nie zostanie odpowiednio określony.
 • Załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku.
 • Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 • Format formularza nie posiada odpowiedniej etykiety (brak etykiety formularza).

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 • Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł.
 • Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany.
 • Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.

 1. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.

 2. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Test – European Internet Inclusion Initiative.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Frukacz.
 • E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl
 • Telefon: 58-536-93-93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stanisława Staszica w Swarożynie
 • Adres: Szkolna 2, 83-115 Swarożyn
 • E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl
 • Telefon: 58-536-93-93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ZSCKR w Swarożynie położony jest w południowo-wschodniej części miejscowości. Wjazd na teren Szkoły realizowany jest od strony drogi krajowej nr 22 poprzez ul. Szkolną. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w zachodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do ZSCKR w Swarożynie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem.

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

Aby wejść do budynków kompleksu ZSCKR w Swarożynie (budynek główny, internat, warsztaty szkolne) nie ma potrzeby pokonywania schodów, istnieje możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim.

 

Opis dostępności do poszczególnych kondygnacji budynku, korytarzy, schodów i wind:

W skład kompleksu wchodzą:

Budynek główny – posiadający 3 kondygnacje nadziemne

Budynek internatowy – posiadający 4 kondygnacje nadziemne

Budynek warsztatowy – parterowy.

Sekretariat jednostki mieści się na parterze budynku głównego, na końcu ciągu komunikacyjnego parterowej części budynku głównego. Aby dostać się na wyższe piętra budynków (głównego i internatowego) konieczne jest pokonanie schodów. Brak wind, pod tym względem budynki nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Korytarze są ogólnodostępne, nie zawierają barier ani przeszkód komunikacyjnych. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem w części budynku dostępnej dla osoby o utrudnionych możliwościach poruszania się. Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia.

 

Opis dostosowań pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynki posiada podjazdy dla pojazdów od strony wewnętrznego dziedzińca oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich. Budynki główny i internatowy nie posiada wind, pochylni ani platform umożliwiającą dostęp do wszystkich pięter budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek warsztatowy ze względu na swoje rozwiązania architektoniczne umożliwia swobodne poruczanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Budynek nie posiada informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na obszarze kompleksu szkolnego zapewnia się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Miejsca takie są zlokalizowane na placu parkingowym zlokalizowanym po prawej stronie przy wjeździe do kompleksu szkolnego.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie, w sytuacjach kryzysowych, poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników jednostki.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Na stronie internetowej ZSCKR w Swarożynie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jednostki pod linkiem: http://zsckrswarozyn.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • powiększenie lub pomniejszenie tekstu
 • zmiana kontrastu
 • oznaczenie innym kolorem linków
 • czytelną czcionkę.
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).
 • wyszukiwarkę treści
 • jasne tło.

Inne informacje i oświadczenia

STRONA INETERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl


 

Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego
w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej decyzją wykonawczą 2018/1523